Tag: Poly Design

PolyCloth ClothBrush for 3dsMax

Download PolyCloth ClothBrush for 3dsMax 2016-2024

0
PolyCloth ClothBrush for 3dsMax PolyCloth ClothBrush for 3dsMax là một ứng dụng tuyệt vời có thể được sử dụng để thiết kế các loại vải thực tế với cách phát hành và...
PolyDamage for 3Ds Max

Download PolyDamage for 3Ds Max 2023

0
PolyDamage for 3Ds Max PolyDamage for 3Ds Max là một công cụ để nhanh chóng thêm sự phá huỷ và không hoàn hảo cho các mô hình. Không có gì là hoàn...